תפריט

תביעות נזקי גוף בעקבות תאונת דרכים

למרבה הצער, תאונת דרכים מהווה אירוע שאינו בלתי שכיח שעשוי לגרום למעורבים בו נזקים – בין אם נזקים קלים ובין אם נזקים קשים ואף לעתים, מוות. בשל עובדה זו, לעתים, עולה החשיבות של תביעות נזקי גוף בעקבות תאונת דרכים שהפיצוי התקבל, במידה ותצלח, יאפשר לנפגע בתאונת הדרכים להשיב את חייו על קדמותם. חוויתם נזקי גוף בעקבות תאונת דרכים? כדאי שתקראו. 

 

תאונת דרכים – מהי?

בפן המשפטי, תאונת דרכים אינה מסתכמת בהכרח במקרה שהתרחש בתוך רכב או בכביש. הלכה למעשה, מקרה יענה להגדרה "תאונת דרכים" על פי החוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים – הפלת"ד. למעשה על פי חוק זה, תאונת דרכים הינה מאורע אשר במסגרתו הוסב לאדם נזק גופני בעקבות שימוש ברכב מנועי לצורך מטרת תחבורה.

לצורך העניין, להגדרה פשוטה יחסית זו, יש כמה מרכיבים הכרחיים שיש לעמוד עליהם על מנת שתוגדר התאונה כתאונת דרכים.

 

חשוב שכל הרכיבים יתקיימו

על מנת שתוגדר התאונה כתאונת דרכים, הכרחי כי כלל הרכיבים שיוצגו להלן יתקיימו, זאת משום שהרכיבים בהגדרה זו לתאונת דרכים הינם מצטברים. כמו כן, פרט לרכיבים להלן, יש צורך בעמידה על קיום הרכיב "מאורע" – קרי, מאורע שבמסגרתו התקיימה תאונת דרכים ו – "שימוש ברכב מנועי"; כלומר, בוצע ,במסגרת מאורע תאונת דרכים, שימוש ברכב מנועי.

 

מעורבות של רכב מנועי

על פי ההגדרה החוקית, רכב מנועי הוא למעשה רכב שנע באמצעות כוח מכני על פני הקרקע. בפועל, הייעוד העיקרי של הרכב הינו לצורכי תחבורה יבשתית. לצורך העניין, כיום, אנו נתקלים במקרים חדשים המערבים מעין רכבים מנועיים כגון הקורקינטים החשמליים.

התחבורה היבשתית הינה הייעוד העיקרי

לצורך קביעת מעמדו של רכב כרכב שנחשב מנועי – קבעה הפסיקה כי רכב מנועי הוא למעשה רכב, שלכל הפחות, אחד מהייעודים שלו הוא לצורך קיום תחבורה יבשתית. יחד עם זאת, גורסת הפסיקה, חשוב כי הייעוד התחבורתי של הרכב יהיה גם זה המרכזי שלו. כלומר, כדוגמא, קומביין המשמש לקצירת יבול לא בהכרח ייחשב כרכב מנועי על פי החוק, שכן הייעוד התחבורתי אינו זה העיקרי שלו.

 

כשירות הרכב לנסיעה בכביש

בית המשפט הישראלי הכיר במבחן "הכשירות הנורמטיבית" – מבחן זה יסייע לקבוע כי הרכב הינו "רכב מנועי" באמצעות פניה להגדרה החוקית. כלומר, במידה מבחינה חוקית, רשאי הרכב נשוא הבדיקה לנוע בכביש – אזי שהרכב מנועי. במידה והתשובה שלילית, אזי שהרכב אינו רכב מנועי לעניין ההגדרה החוקית לעיל.

 

קיומו של נזק גוף

על מנת שהתאונה תוכר כתאונת דרכים יש להצביע על התרחשות, פשוטו כמשמעו, של נזק גוף.

 

קיומו של קשר סיבתי

מטבע הדברים, צריך שיהיה קשר סיבתי בין העובדה כי נעשה שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה לבין הנזק הגופני שנגרם לאדם. כלומר, שבשל העובדה כי נעשה שימוש ברכב מנועי, נגרם לאדם נזק גוף. כלומר, אם נזק הגוף נגרם שלא בשל מעורבותו של הרכב המנועי – לא תוגדר התאונה כתאונת דרכים.

 

שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה

התאונה צריכה להיעשות במסגרת מעורבותו של רכב מנועי אשר נעשה בו שימוש למטרות תחבורה.

בס"ד

עורך דין שי סולטן

האיש שלכם בתחום הנזיקין

 

הפלת"ד – חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים – הפלת"ד מאפשר, למעשה, לנפגעים שנפגעו מתאונת דרכים כהגדרתה לעיל לקבל פיצוי גם בהעדר הוכחת אחריות משפטית של הנהג הפוגע. כלומר, לצורך קבלת פיצוי בכפוף לפלת"ד די בכך כי נגרם לאדם נזק גופני שנגרם על ידי תאונת דרכים כהגדרתה מעלה.

יחד עם זאת, למרבה הצער, בשל העובדה כי מדובר במקרה של אחריות מוחלטת – יהיה גובה הפיצוי המקסימלי שמקבל הנפגע בתאונת דרכים, יפוצה על פי הפלת"ד, מוגבל.

 

נפגע בתאונת דרכים

על פי הפלת"ד – אדם שנפגע בתאונת דרכים הוא אדם, שבעקבות תאונת הדרכים, נגרמו לו נזקי גוף כאלה ואחרים. הלכה למעשה, מדובר בהגדרה רחבה, הכוללת תחתיה שלל מקרים – ביניהם, נוסע ברכב שנפגע, הולך רגל שנפגע ונהג שנפגע. יחד עם זאת, במידה והתרחש מקרה מצער ביותר בו נפטר האדם שהיה מעורב בתאונת הדרכים אשר נקבע כי זכאי לפיצוי על פי הפלת"ד – יקבלו התלויים שלו את הפיצוי.

 

מהו החריג?

לכל דבר יש חריג ולעניין חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים קיימים גם חריגים. הלכה למעשה, במידה ואדם שהיה מעורב בתאונת הדרכים היה ללא רישיון נהיגה – הוא לא יזכה לפיצוי על פי הפלת"ד. לא זו אף זו, גם אדם שגרם להתרחשות תאונת הדרכים באופן מכוון – לא יזכה לפיצוי על פי החוק וכן, גם אדם שנהג, ביודעין, בהיעדר ביטוח לא יזכה לפיצוי על פי חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים.

 

תביעת נזקי גוף בעקבות תאונת דרכים – גובה הפיצוי

לצורך קביעת גובה הפיצוי יילקחו בחשבון אספקטים שונים של האדם שנפגע בתאונת הדרכים אשר נמצא זכאי לקבלת הפיצוי. בין היבטים אלה – הפסדי השכר שנגרמו לו בשל התאונה, עוגמת נפש שחווה, טיפולים רפואיים אליהם הזדקק בשל תאונת הדרכים ועוד. כפי שנאמר לעיל, המטרה שבגינה ניתן פיצוי לנפגע היא השבת האדם שנפגע בתאונת הדרכים, ככל הניתן, למצב בו היה לפני שנגרם לו נזק בעקבות תאונת הדרכים.

 

בעיה בפיצוי

על פי האמור בפלת"ד, הפיצוי הגבוה ביותר יהיה בגובה של פי 3 מהשכר הממוצע במשק. קרי, במידה והנפגע הרוויח סכום של יותר מפי 3 מהשכר הממוצע במשק – הוא לא יקבל פיצוי הולם.

 

כאב וסבל

כאב וסבל הינו ראש נזק בתחום דיני הנזיקין שלמעשה עומד על המידה בה איבד קורבן הפגיעה את "הנאות החיים". בעוד אשר בתביעות נזיקיות אחרות, סכום הפיצוי בגין ראש הנזק של כאב וסבל עשוי להגיע לסכומים גבוהים ביותר; כאשר ענייננו בפיצוי על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים, הפיצוי בעד ראש נזק זה אינו עולה על סכום של 180,000 ש"ח.

 

קיזוז

ככל שהנפגע קיבל, בגין הנזק שנגרם לו בתאונת דרכים פיצויים כאלה ואחרים מגורמים אחרים, יקוזז הפיצוי מכוח הפלת"ד מן הפיצויים האחרים שקיבל – זאת משום שלא יתאפשרו כפלי פיצויים בעד אותו ראש נזק. אף על פי כן, פיצוי לו הנפגע זכאי בשל השתייכותו לפוליסת ביטוח אשר מבטחת אותו במקרה של נזקי גוף, לא תקוזז מן הפיצוי לפי הפלת"ד.

 

ייחוד עילה

ברגע שקיבל הנפגע זכות תביעה לפי הפלת"ד, לא עומדת לו האפשרות לתבוע פיצויים על פי חוק אחר – ייחוד העילה.

 

את מי תובעים?

במקרה של תאונת דרכים, כנהג או כנוסע ברכב, יש לתבוע את חברת הביטוח שביטחה, בביטוח חובה, את הרכב בו שהה הנפגע בעת הפגיעה. מנגד, במידה והנפגע הוא הולך רגל, עליו לתבוע את חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הנהג הפוגע.

 

עורך דין תביעת נזקי גוף בעקבות תאונת דרכים

תביעת נזקי גוף בעקבות תאונת דרכים צריכה להיעשות באופן המקצועי ביותר, שכן תביעת נזקי גוף שתנוהל באופן חובבני עשויה להותיר את הנפגע עם פיצויים נמוכים שמגיעים לו ואף ללא פיצויים כלל. על כן, חשוב מאוד שנפגע בתאונת הדרכים ישכור את שירותיו של עורך דין מומחה בתחום נזקי גוף בעקבות תאונת דרכים שיסייע לו בהחזרת חייו למסלולם התקין.

תביעות נזקי גוף בעקבות תאונת דרכים
תביעות נזקי גוף בעקבות תאונת דרכים
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader