תפריט

שכר טרחה עורך דין ביטוח סיעודי

מי שהגיע למצב סיעודי עשוי להיות זכאי לתמלוגים, קצבאות ופיצויים מגופים שונים. ניתן לתבוע מהביטוח הלאומי קצבאות שונות ופיצוי גם מחברות הביטוח במידה ובבעלותו של המבוטח פוליסות רלוונטיות. ביטוח סיעודי פרטי נועד לספק רשת בטחון כלכלי למי שהגיע למצב סיעודי ולתת מענה להוצאות הצפויות לו עקב מצבו. במאמר זה נדון בנושא של שכר טרחה עורך דין ביטוח סיעודי בתביעות השונות.

 

תביעות המוגשות לביטוח לאומי

כאשר מדובר על שכר טרחה עורך דין ביטוח סיעודי בתביעות הנוגעות לבטוח לאומי חשוב להבין את ההגבלות שקבע המחוקק בנושא בנוגע לסוגי התביעות השונות.

המחוקק הגביל עורכי דין מייצגים באופן קביעת שכרם בכל הנוגע לתביעות הנוגעות למצב סיעודי לרבות נכות כללית, גמלת פגיעה בעבודה, גמלת שירותים מיוחדים וגמלת ניידות. בתביעות אלו עורך דין רשאי לגבות רק את הסכום הנדרש לפתיחת התיק ואחוזים שהוגדו בחוק מתוך התביעה שהתקבלה.

 

דמי פתיחת תיק

על מנת לאפשר לעורך הדין קבלת תשלום גם במקרים בהם סיכוי התביעה נמוכים הוא מורשה לגבות שכר טרחה עורך דין ביטוח סיעודי בתביעות שציינו על סך 814 ₪ כאשר סכום ראשוני זה אינו מותנה בהצלחתה של התביעה בסוף ההליך. במידה והתביעה תצליח, עצם הגבייה של סכום זה יפחית את האחוזים שעורך הדין יהיה רשאי לגבות מתוך הקצבה או המענק שיאושר למיוצג.

 

שכר טרחה עורך דין ביטוח סיעודי מתוך הגמלה

המחוקק הגדיר באופן ברור את שיעור שכר טרחה עורך דין ביטוח סיעודי מתוך הגמלה שהתקבלה בתלות אם הייצוג בתיק כלל הופעה בפני הוועדה הרפואית ועדת הערר ובית הדין לעבודה. כאשר הייצוג לא כלל הופעה בפני גופים אלו ניתן יהיה לגבות שכר טרחה בשיעור של עד 11.25%  מגובה הקצבה ובמידה והוא לא גבה דמי פתיחת תיק עד ל-12.25% מהקצבה.

 

מועד הגבייה של שכר הטרחה

כפי שציינו, מלבד דמי פתיחת תיק, העורך דין אינו רשאי לגבות שכר טרחה רק לאחר שהמיוצג זכה בתביעתו מהביטוח הלאומי. שכר טרחה עורך דין ביטוח סיעודי מתוך הקצבה צריכה להיגבות בתשלום חודשי קבוע בהתאם לשיעור שנקבע  ולפי שיטת הגביה וצורת הייצוג ובמשך 60 חודשים. לאחר סיום שישים החודשים העורך דין כבר אינו זכאי לגבות שכר טרחה, גם כאשר המיוצג ממשיך לקבל את הקצבה.

 

 גבייה מיורשי המיוצג

במצב בו המיוצג נפטר טרם השלמת תשלומי שכר טרחה עורך דין ביטוח סיעודי מהקצבאות שאושרו העורך דין יוכל לדרוש תשלום מהיורשים רק עבור הסכומים שטרם שולמו לו על הקצבאות שהמיוצג כבר קיבל עוד בחייו והוא לא יוכל לדרוש מעבר לכך גם אם לא הסתיימו 60 החודשים שבהם הוא זכאי עקרונית לקבלת שכר.

 

הקדמת תשלומי שכר הטרחה

כפי שציינו, מועדי הגבייה לתשלומי שכר הטרחה אומנם הוגבלו אך ישנם מצבים בה ניתן בהסכמה להקדים חלק מתשלומי שכר הטרחה. לאחר שהתביעה התקבלה ניתן לחתום על הסכם בין העורך דין המייצג והתובע לגבייה מוקדמת של סכום הנמוך מזה שהיה ניתן לעורך דין לו המתין לקבלת כלל הסכומים המגיעים לו בדין לאורך 60 החודשים.

כאשר ניתן גם פיצוי עבור התקופה שטרם להגשת התביעה, עורך הדין לא יהיה רשאי לגבות מעל ל-60% מסכום זה. בנוסף סכום שכר טרחתו החודשי של העורך דין אינו יכול לעלות יותר מ-25% מגובה הגמלה החודשית בה זכה המיוצג.

 

שכר טרחה בתביעות סיעוד מחברת הביטוח

עד כה עסקנו בנושא של שכר הטרחה בתביעות של מיוצג סיעודי מביטוח לאומי. כאשר מדובר על תביעת חברות הביטוח הפרטיות עורכי הדין המתמחים בתחום לרוב גובים את שכר טרחתם על בסיס הצלחה וגובה שכר הטרחה נע בשיעור שבין 15 ל-20 אחוזים בתוספת מע"מ מכל הפיצוי והגמלאות שיתקבלו מחברת הביטוח.

קביעה מראש של שיטת גבייה זו מבטיחה כי העורך דין יהיה משוקע בתביעה כך שהאינטרסים שלו ושל המיוצג יחפפו באופן מיטבי. כאשר התביעה מגיעה אל הכרעה שיפוטית, מלבד קבלת אחוזי הפיצוי המוסכמים, עורך הדין עשוי לקבל בנוסף בהתאם להחלטת בית המשפט החזר הוצאות משפטיות במיוחד כאשר חברת הביטוח פעלה באופן שאינו הגון בדחיית התביעה מלכתחילה.

 

קבלת ליווי משפטי מול חברות הביטוח

לאחר שאדם הגיע למצב סיעודי ועוד טרם הגשת התביעה לחברת הביטוח  מומלץ לקבל ליווי משפטי של עורך דין המנוסה בתחום על מנת שזה יעבור על תנאי הביטוח ויכין את הגשת התביעה באופן מקיף ויסודי. הדבר יכול לזרז את משך התהליך ולהגדיל את הסיכויים שהחברה תעביר את התשלום במהירות.

עורך דין מקצועי ומנוסה יכול גם להתלוות לתובע ולבני משפחתו לבדיקות הנדרשות של חברת הביטוח ולוודא כי ההליך כולו עובר באופן מכובד ותקין. הליווי המשפטי חשוב עוד יותר במידה ופניתם לחברת הביטוח באופן עצמאי וקיבלתם דחייה.

 

התמודדות עם החברה בבית המשפט

עורך הדין יבדוק אם סיבת הדחייה של חברת הביטוח מוצדקת ובמידה ואינה תואמת את נסיבות המקרה יערער לחברה או יעביר את התביעה לבית המשפט. חשוב לדעת כי תקופת ההתיישנות בתביעות סיעוד  עשויה להיות של חמש שנים או שלוש שנים בהתאם למועד בה נרכשה הפוליסה ורק הגשת התביעה לבית המשפט עוצרת את המשך תקדמות תקופת ההתיישנות.

כאשר מערערים על הדחייה בפני חברת הביטוח ולא תובעים אותה בבית המשפט הדבר נותן לה הזדמנות להעלות סיבות וטענות נוספות לדחייה ובמסגרת התביעה המשפטית החברה אינה יכולה לעלות טענות חדשות.

 

סיכום שכר טרחה בתביעות סיעוד

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בתפקידו של עורך דין תביעות סיעוד ובגובה שכר הטרחה אותו הוא גובה בתביעות מול הביטוח הלאומי וחברות הביטוח. כפי שציינו, בתביעות ביטוח לאומי אופן התשלום עבוד חלק מהקצבאות הרלוונטיות הוסדר בחקיקה והוא נגזר ממידת המעורבות של העורך דין בהליך והצלחת התביעה בפועל.

בתביעות של חברות הביטוח לרוב שכר הטרחה נגזר מהיקף הפיצוי ובשיעור של בין 15-15 אחוזים. במקרה של זכייה בתיק בבית המשפט לעיתים יינתן גם החזר הוצאות משפטיות.

החוק הגדיר כיצד תובעים שהנגבה מהם שכר טרחה שלא בהתאם לדין יכולים לנהוג.  התובעים רשאים להגיש כנגד העורך דין תביעה לבית הדין לעבודה ולקבל בחזרה את העודף שהגבה מהם בעבור הייצוג שלא בהתאם לדין.

בדרך כלל הדבר נבחן באמצעות דרישה לבצע  6 פעולות יומיומיות בסיסיות ובמידה והמבוטח אינו מסוגל לבצע כנדרש לכל הפחות 3 מהמשימות הוא יהיה זכאי להפעיל את הפוליסה.  במידה והחברה קובעת כי המבוטח לא עונה להגדרה של סיעודי מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום.

כאשר התביעה מוגשת לבית המשפט יש לשלם אגרה של 1.25 אחוזים מגובה הסכום שבעבורו מוגשת התביעה. בנוסף יש לשלם שכר טרחת עורך דין ביטוח סיעודי וזה מחושב במרבית המקרים בהתאם לשיעור יחסי בגובה של עד-20 אחוזים מהתביעה ועל בסיס הצלחה בתביעה.

מכיוון שחברות הביטוח מערימות על התובעים  קשיים משלל סיבות חשוב למצוא עורך דין שמתמחה בתחום הסיעוד וכזה המנוסה בייצוג לקוחות כמותכם מול חברות הביטוח  ובמידת הצורך גם להוביל את התביעה בבתי המשפט.

שכר טרחה עורך דין ביטוח סיעודי
שכר טרחה עורך דין ביטוח סיעודי
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader